Sunday, 05/04/2020 - 21:18|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH, TP PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Kế hoạch chuyên môn

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC  : 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

- Căn cứ Hướng dẫn số 1411/SGDĐT-VP, ngày 03/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;

- Căn cứ Hướng dẫn số 1538/SGDĐT- GDTrH  ngày 25 tháng 8 năm 2017 của  Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

- Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh;

          Trường THPT Nguyễn Chí Thanh lập kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2017-2018 như sau  :

Bài tin liên quan